Obchodovanie s ľuďmi nie je len spomienka z obdobia kolonializmu.

Každý rok desaťtisíce žien z celého sveta je nútených, aby rodili deti určené pro trh surogácie.

Pololegálny medzinárodný biznis využíva ťažkú finančnú situáciu žien, najmä z vyvíjajúcich sa krajín, aby zarábať na cudzom nešťastí. S mladými ženami sa zaobchádza ako s továrňami detí: sú zneužívané a opustené.

Medzinárodné a vnútroštátne právne regulácie nekontrolujú tento jav, čo vedie k rastúcim sociálnym problémom v tejto oblasti. Potrebujeme účinné právne nástroje, ktoré budú bojovať s problémom objektivizácie žien a obchodovania s deťmi na svete.

„Crying“ by memekode is licensed under CC BY 2.0

Čo je surogácia a s čím sa spája?

Surogáciu sa nazýva náhradným materstvom. Tento jav spočíva v oplodnení ženskej pohlavnej bunky metódou in vitro a jej umiestnení v maternici inej osoby. Surogátka (náhradná matka) je tehotná a po narodeninách predáva dieťa tretím osobám (manželstvám, párom, vrátane jednopohlavných párov alebo singlov). Najčastejšie sú matkami ženy z Východnej Európy alebo Južnej Ázie, ktoré sú v ťažkej finančnej situácii, a kupujúcimi dieťa osoby zo Západnej Európy alebo Severnej Ameriky.

Surogácia je zlom našich čias, ktoré je v rozpore so základnými ľudskými právami. Špeciálne sprostredovateľské agentúry ponúkajú kupujúcim možnosť zvoliť pohlavie, rasu dieťaťa alebo farbu jeho vlasov. Už samotná selekcia má diskriminačnú povahu, občas rasistickú a ohrozuje neodňateľnou dôstojnosť človeka. Stále častejšie sa na nákup dieťaťa narodeného ženou z chudobnejších krajín rozhodujú bohatšie osoby, vrátane celebritiek, ktoré „nemajú čas na tehotenstvo“. Je treba ukončiť tento ponižujúci ženy jav.

Môžeme to urobiť spoločne!

Náhradné materstvo v číslach

Globálne štatistiky týkajúce sa počtu surogácie nie sú známe vzhľadom na pololegálnu povahu, avšak podľa odhadu v samotnej Indii 25.000 žien ročne rodí deti určené na predaj.

The Guardian

V 2020 mal trh surogácie hodnotu 4 miliardy USD. Predpokladá sa však, že v 2027 bude mať hodnotu už 33,5 miliarda USD

Surrogacy Market Size – Global Market Insighs

Cena jedneho dieťaťa n atrhu je od 25.000 do 250.000 USD. Zasa žena, ktorá rodí dieťa dostáva odmenu vo výške od 5.000 do 25.000 USD.

The Lancet

V júli tohto roka Bezpečnostná služba Ukrajiny vystopovala organizovanú zločineckú organizáciu, ktorá sa zaoberala predajom dojčiat do záhraničia a vystavovaním falošných dokladov. BSU odhalila tiež, že v uzatvorenej klinike dochádzalo k smrti detí a utajovania tejto skutočnosti.

Security Service of Ukraine

Blaho dieťaťa je jedným zo základných ľudských práv, o čom nesporne svedčia medzinárodné zmluvy. Napriek tomu mnohé krajiny stále ignorujú problém komerčnej surogácie, alebo zaviera očí na jav predaja detí. Potrebujeme nové, šité na mieru súčasných výziev právo, ktoré konečne vyrieši otázku komerčnej surogácie. Obchodovanie s deťmi sa musí skončiť!

Občas sa stáva, že kupujúci dieťa sa vzdávajú nákupu. Najčastejšie sa tak stáva kvôli chorobe dieťaťa, hoci toto nie je jediná príčina. V takom prípade ženy, ktoré urodili dieťa často rozhodujú o jeho opustení. Vtedy novorodenci končia vo verejných sirotincoch. „Neberieme ju do Ameriky. Toto dieťa je nevylečiteľne choré” – tvrdili ľudia, ktorí predtým chceli kúpiť Bridgette, aktuálne úplne zdravé 5-ročné dievča z Ukrajiny, ktorú surogačný biznis chcel zbaviť totožnosti a rodiny.

Nie sme schopní sklamať ľudskú povahu. Ženy často po narodení nechcú odovzdať dieťa vzhľadom na väzbu a materský inštinkt. Často matky cítia, že osoby, ktoré objednali dieťa sa budú s ním zaobchádzať ako s hračkou, a nie malým človekom, ktorý má svoju dôstojnosť a svoje práva. Vtedy objednávatelia hľadajú všetky spôsoby ako odobrať dieťa proti vôli matky.

Surogácia je lukratívny biznis, na ktorom zarábajú sprostredkovatelia. Každý rok organizácia Man Having Babies organizuje veľtrhy detí, počas ktorých zaujaté jednopohlavné páry si môžu zvoliť ženu, ktorej lono si budú prenajímať. Môžu tiež zvoliť rasu, pohlavie alebo farbu vlasov dieťaťa. V 2020 roku takéto podujatie sa konalo v Belgicku, napriek tomu, že na území tohto štátu platí zákaz komerčnej surogácie. Ako je vidieť potrebujeme nové právne riešenia v tejto oblasti.

Na začiatku 2020 sa začala pandémia COVID-19, v dôsledku ktorej boli hranice väčšiny krajín sveta zatvorené. Toto spôsobilo, že takmer 1.000 novorodencov narodených pre potreby západných zmluvných partnerov uviazlo v Rusku. O akejkoľvek starostlivosti o tieto deti rozhodovala ich trhová hodnota a zisk reprodukčných kliník.

Spoločne obhajujme ľudsku dôstojnosť – deti nie sú na predaj!

Aby podporiť už existujúci Dohovor o právach dieťaťa sa obráciame na Organizáciu spojených národov s návrhom Opčného protokolu k vyššie uvedenému Dohovoru. Chceme jasné právo, ktoré bude obhajovať dôstojnosť žien a práva dieťaťa.

Musíme ukončiť obchodovanie s ľuďmi v 21. storočí.

Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa vo veci komerčnej surogácie (náhradného materstva) stanovuje:

zákaz komerčnej surogácie

zákaz organizovania a sprostredkovania surogácie

zákaz reklamy náhradného materstva

Pomôžte nám bojovať proti obchodovaniu s deťmi – Podpíšte petíciu k OSN!

Vážený Vysoký komisár pre ľudské práva OSN,

Pri príležitosti bližiaceho sa výročia prijatia Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov Dohovoru o právach dieťaťa a s prihliadnutím na myšlienky o všeobecných ľudkých právach, najmä právach, ktoré sú obsiahnuté v Dohovore o právach dieťaťa vidíme potrebu, aby vyvinúť existujúce nástroje pre právnu ochranu detí proti objektivizácii. Surogácia (náhradné materstvo) je popretím základných práv, ktoré chráni Dohovor.

Preto sa na Vás obráciame s výzvou o predloženie na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov priloženého Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa a apelovanie k členským štátom aby ho podpísali.

storočie prineslo národom sveta veľký rozvoj, najmä vývoj globálneho trhu, na ktorom je dostupný takmer každý svetový tovar. Nemôžeme však dovoliť, aby za tovar považovať ľudský život. A práve takto sa zaobchádza s deťmi určenými na trh surogácie, ako s tovarom sa zaobchádza aj s ich matkami, ktoré kvôli ťažkej finančnej situácii sú nútené rodiť deti, ktoré budú potom predané, najčastejšie do záhraničia.

Nesúhlasím s tým, aby prepočítať ľudský život za peniaze, aby bohatí a najmocnejší tohto sveta zneužívali biedu a nešťastie časti svetovej spoločnosti. Stojí za to pripomenúť čl. 8 Dohovoru, podľa ktorého bolo potvrdené právo dieťaťa „zachovať svoju totožnosť, vrátane štátnej príslušnosti, priezviska, rodinných vzťahov”. Podľa čl. 21 Dohovoru to práve nič iné, ako najlepší záujem dieťaťa by malo byť najvyšším cieľom verejným inštitúcii. Ten istý predpis ukladá štátom- stranám Dohovoru povinnosť prijať všetky vhodné kroky, aby osoby zapojené do procesu osvojenia nemali z tohto nevhodné finančné výhody. Komerčná surogácia je popretím uvedených ustanovení Dohovoru.Preto žiadame, aby boli posilnené dodatočným opčným protokolom k Dohovru o právach dieťaťa, ktorý uloží štátom povinnosť, aby prijali konkrétne opatrenia proti komerčnej surogácii.

Informácie z médií v posledných rokoch ukazujú, že je surogácia rastúci a nebezpečný jav, ktorí nepočíta s ľudským životom. Veľtrhy detí, opustení chorých novorodencov a odnímanie detí matkom proti ich vôli trvajú v dôsledku nedbanlivosti medzinárodnej komunity a je treba to ukončiť.

Veríme, že mechanizmy obsiahnuté v opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa vo veci komerčnej surogácie (náhradného materstva) nám dovolia bojovať s vyvíjajúcim sa trhom komerčnej surogácie, v rámci ktorého rastie inštitucionalizovaná sieť kliník a sprostredkovateľov obchodovania s deťmi. So znepokojením prijímame na vedomie ekonomické analýzy, ktoré poukazujú na skutočnosť, že v priebehu najbližších 6 rokov by mal svetový trh surogácie zvýšiť svoju hodnotu šesťnásobne.

Dúfame, že Vám, ako aj nám záleží na ľudských bytostiach, najmä tých najnevinnejších, akými sú deti. Preto vyzývame o prijatie vyššie uvedeného Protokolu, ktorý zaistí dodatočnú právnu ochranu pre najmladších.

S úctivým pozdravom

Občania štátov Spojených národov

[quform id="16"]

Coalition against surrogacy

 

Ordo Iuris, Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Poland

 

 

Национална асоциация “Поход за семейството”
National Association March for the Family

Bulgaria

 

 

Faith and Future Association

Bulgaria

Асоциация Общество и Ценности
Association Society and Values

Bulgaria

 

Aliance pro Rodinu

Czechia

 

 class=

 

Tradiční rodina, zapsaný spolek

Czechia

 

 

Aktionsbündnis für Ehe & Familie – DemoFürAlle

Germany

 

 

Nazione Futura

Italy

 

 

Pro Vita & Famiglia ONLUS

Italy

 

 

One of US Nederland

Netherlands

 

 

Centrum Życia i Rodziny

Poland

 

 

Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej

Poland

 

 

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości

Poland

 

 

Stowarzyszenie Straż Narodowa

Poland

 

 

Asociația PRO VITA București

Romania

 

Pro-life Action Slovakia

Slovakia

 

 

Asociácia za život a rodinu, o.z.

Slovakia

 

 

Nadácia Slovakia Christiana

Slovakia

Asociación Española de Abogados Cristianos

Spain

 

 

España Confidencial

Spain

 

 

Federación Española de Asociaciones Próvida

Spain

 

 

Marriage, Sex and Culture Group

United Kingdom

 

 

International Organization for the Family

United States

 

 

Femina Europa

France

 

 

Political Network for Values

Spain

 

 

Koalicja dla Życia I Rodziny

Poland

 

 

Chrześcijański Kongres Społeczny

Poland

 

 

Fundacja Św. Benedykta

Poland

 

 

Instytut Ordo Caritatis

Poland

 

 

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Poland

 

 

Ciudadano Austral

Chile

 

 

Fundacja Głos dla Życia

Poland